REKLAMA

GMINA RYMANÓW: XLV Sesja Rady Miejskiej w Rymanowie – krótka relacja (ZDJĘCIA)

GMINA RYMANÓW. W dniu 27 października 2017 roku o godzinie 9:00 rozpoczęła się XLV sesja Rady Miejskiej w Rymanowie. W związku z nieobecnością Przewodniczącej Rady Miejskiej radni otrzymali do zapoznania sprawozdanie z jej bieżącej działalności.

Z kolei Burmistrz Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności pomiędzy sesjami oraz informację o sposobie załatwienia zgłoszonych wniosków i zapytań na XLII sesji wraz z wykazem postępowań z zakresu zamówień publicznych realizowanych pomiędzy sesjami. Zebrani zapoznali się również z informacjami:

o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rymanów w roku szkolnym 2016/2017.
z analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych za 2016 rok.

Foto: Strona Gminy Rymanów

Foto: Strona Gminy Rymanów

Rozpatrzono i uchwalono uchwały:

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/258/16 z dnia 9 września 2016 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu,
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów,
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2017,
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rymanów”,
w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie na 2018 rok,
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Rymanów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok,
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz regulaminu korzystania z boisk sportowych stanowiących własność Gminy Rymanów,
w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Rymanów do kategorii dróg gminnych,
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów”,
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rudawka Rymanowska 1/2017”,
w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów” – Etap I – część 1,
w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój” – Etap I – część 2,
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Rymanów nieruchomości niezabudowanej, położonej w Króliku Polskim,
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Klimkówka,
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Ladzin,
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Rymanów,
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Bzianka,
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów,
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu udziałów w nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w obrębie ewidencyjnym Wołtuszowa.
Udzieleniem odpowiedzi na zgłoszone interpelacje radnych oraz wnioski radnych, przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów zakończono obrady XLV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.

Na koniec posiedzenia głos zabrał wieloletni pracownik Biura Rady Pan Władysław Cypcar, który podziękował wszystkim radnym za dotychczasową współpracę w związku z przejściem na emeryturę.

W sesji uczestniczyło 13 radnych.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Komendant Komisariatu Policji w Rymanowie, Komendant Straży Miejskiej w Rymanowie, dyrektorzy szkół z terenu Gminy Rymanów, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli.

Sesja zakończyła się o godzinie 12:10.

ŹRODŁO : Gmina Rymanów

06-11-2017


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.